Tầm nhìn

Phát triển công ty trở thành 1 trong những đơn vị dẫn đầu trong việc ứng dụng vi sinh vật tạo ra các sản phẩm bảo vệ sức khỏe an toàn, thân thiện tới mọi người. Phát triển văn hóa: “Mỗi thành viên là đại sứ cho văn hóa và giá trị cốt lõi của BinaTech Việt Nam”.